ශ‍්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන නව අලෙවිකරණ පාඨමාලාව 2019.10.20 වන දින උදෑසන 9.00ට වාණිජ මණ්ඩල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී ආරම්භවේ.          මානව සම්පත් කළමණාකරන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2020 වර්ෂය සදහා නව පඨමාලා ආරම්භයට සිසුන් ලියාපදිංචිය දැන් ඇරඔුනා...........         

Message from Director General

Since The Anuradhapura District Chamber of Commerce Industry and Agriculture is the main body which guides and leads the Private Sector in the district, it is our main responsibility and our objective to help develop their businesses and bring them forward through this competitive world. In that expectancy leading the entrepreneurs for using the Modern Technology holds a significant place. Launching of this Web Site is a main step under that objective. We recognized that their lack of knowledge acts as a main obstacle in the path of developing their businesses. Together with the modern technology Our Web Site will act in order to provide the necessary knowledge and the guidance need. Also this Site will help the entrepreneurs who looking forward to be success in their field to connect to the New World and gain their life goals. We wish all the best for our courageous entrepreneurs who seek the success in their path.

Lion.P.B. Dissanayake
Justices of the Peace for the Whole Island

Message from the President

Since The Anuradhapura District Chamber of Commerce Industry and Agriculture is the main body which guides and leads the Private Sector in the district, it is our main responsibility and our objective to help develop their businesses and bring them forward through this competitive world. In that expectancy leading the entrepreneurs for using the Modern Technology holds a significant place. Launching of this Web Site is a main step under that objective. We recognized that their lack of knowledge acts as a main obstacle in the path of developing their businesses. Together with the modern technology Our Web Site will act in order to provide the necessary knowledge and the guidance need. Also this Site will help the entrepreneurs who looking forward to be success in their field to connect to the New World and gain their life goals. We wish all the best for our courageous entrepreneurs who seek the success in their path.

Mr. R.M Nalaka Ruwan Bandara Ranathunga
Sri Tel Cellular

News

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් වාණිජ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් හා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දුනීසියා තානාපති I.Gusti Ngurah මහතා අතර හමුව
20/09/2019
USAID BIZ+ 11වන වැඩසටහන
30/09/2019
USAID BIZ+ 12වන වැඩසටහන
08/10/2019

Events