………………අපනයන කටයුතු දිරිමත් කිරීම සඳහා වූ එක්දින වැඩමුළුව……………….

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය(ITC) කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ අපනයනකරුවන්ට සහය වීමේ අරමුණින් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර දිරිමත් කිරීම ... Read More