අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපනයන ව්‍යාපාර දිරිමත් කිරීම සදහා දැනුවත් කිරීමේ එක්දින වැඩමුළුව

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපනයන ව්‍යාපාර දිරිමත් කිරීම සදහා දැනුවත් කිරීමේ එක්දින වැඩමුළුවක් 2022.08.31 දින පාම් ගාර්ඩ්න් හෝටලයේ දී පැවැත්විණ. උතුරු මැද ... Read More