මානව සම්පත් කළමණාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවය -2023

තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය මත පවත්වාගෙන යනු ලබන මානව සම්පත් කළමනාකරන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 25 සහ 26 කණ්ඩායම් ... Read More