ව්‍යවසායකත්ව හා ආකල්ප, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන – නාච්චාදූව

2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදී ඇති ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කල ව්‍යවසායකත්ව ... Read More

ව්‍යවසායකත්ව හා ආකල්ප, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන – මිහින්තලය

2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදී ඇති ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව මිහින්තලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කල ව්‍යවසායකත්ව ... Read More

2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදුනු ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව මෑත කාලීනව බදු ක්‍රමයේ ඇති වු වෙනස්කම් පිළිබදව ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව

2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදී ඇති ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව උතුරු මැද පළාත් වාණිජ කර්මාන්ත හා කෘෂිකර්ම මණ්ඩලය ... Read More

පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දින සැමරැම 2023

උතුරැ මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලය, ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය සහ ජාත්‍යන්තර කම්කරැ සංවිධානය එක්ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධිකරණය යටතේ පාසල් පාදක ව්‍යවසායකත්ව ... Read More