2024.6.25 දින, බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් Hon. Andrew Patrick මහතා සහ උතුරු මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලය අතර හමුව..

2024.06.25 දින උදෑසන රජරට හෝටලයේදී බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් Hon. Andrew Patrick මහතා හමුවූ අවස්ථාව. මෙම හමුව සඳහා වාණිජ මණ්ඩලයේ පළමු ... Read More