ව්‍යවසායකත්ව හා ආකල්ප, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන – නාච්චාදූව

2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදී ඇති ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කල ව්‍යවසායකත්ව ... Read More

ව්‍යවසායකත්ව හා ආකල්ප, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන – මිහින්තලය

2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදී ඇති ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව මිහින්තලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කල ව්‍යවසායකත්ව ... Read More