කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සදහා ව්‍යවසායකත්ව වැඩමුළුව

රඹෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සදහා ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2022 දෙසැම්බර් 9 වන දින ... Read More