2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදුනු ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව මෑත කාලීනව බදු ක්‍රමයේ ඇති වු වෙනස්කම් පිළිබදව ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව

2023 නොවැම්බර් 13 සිට 19 දක්වා යෙදී ඇති ගෝලීය ව්‍යවසායකත්ව සතියට සමගාමීව උතුරු මැද පළාත් වාණිජ කර්මාන්ත හා කෘෂිකර්ම මණ්ඩලය ... Read More

පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දින සැමරැම 2023

උතුරැ මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලය, ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය සහ ජාත්‍යන්තර කම්කරැ සංවිධානය එක්ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධිකරණය යටතේ පාසල් පාදක ව්‍යවසායකත්ව ... Read More

ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසායක සම්මාන උළෙල 2023 මෙවරත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් 2023 ඔක්තොම්බර් 26 වන දින පැවැත්විය

උතුරැ මැද පළාත් වාණිජ කර්මාන්ත හා කෘෂිකර්ම මණ්ඩලය ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය සමග එක්ව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසායක ... Read More

ආහාර කර්මාන්තය මුහුණ දෙන නියාමන ගැටළු හා විසදුම් වැඩමුළුව 2023 ජුලි 29 වන දින වාණිජ මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ ද ී පැවැත්වේ

ඉහත වැඩමුළුව 2023 ජුලි 29 වන දින පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව.2.00 දක්වා වාණිජ මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ ද ී පැවැත්වේ. මෙහිදි දැනට තිබෙන ... Read More