ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසායක සම්මාන උළෙල 2023 මෙවරත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් 2023 ඔක්තොම්බර් 26 වන දින පැවැත්විය

උතුරැ මැද පළාත් වාණිජ කර්මාන්ත හා කෘෂිකර්ම මණ්ඩලය ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය සමග එක්ව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසායක ... Read More

ආහාර කර්මාන්තය මුහුණ දෙන නියාමන ගැටළු හා විසදුම් වැඩමුළුව 2023 ජුලි 29 වන දින වාණිජ මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ ද ී පැවැත්වේ

ඉහත වැඩමුළුව 2023 ජුලි 29 වන දින පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව.2.00 දක්වා වාණිජ මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ ද ී පැවැත්වේ. මෙහිදි දැනට තිබෙන ... Read More

වාණිජ මණ්ඩලෙය් අධ්‍යක්ෂක මහත්ම මහත්මීන් රජරට විශ්වවිද්‍යාලෙය් ෙක්ෂත්‍ර චාරිකාවක නිරත වු අවස්ථාව

උතුරු මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලය හා රජරට විශ්ව විද්‍යාලය ගිවිසගත් එකඟතාවයකට අනුව වාණිජ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට විශ්ව විද්‍යාලයේ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් ... Read More