ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව 2022

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙහි කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය මගින් සංවිධානය කළ ව්‍යාපාර ආයතන සඳහා GMP සහතික ලබා ගැනීමේ වැදගත්කම සහ ... Read More