අනුරාධපුර නගරයේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඇති අවස්ථාවන් සොයා බැලීම

අනුරාධපුර නගරයේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඇති අවස්ථාවන් සොයා බැලීම සඳහා සාකච්ඡාවක් අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ දී 2022 ... Read More

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා පෙනී සිටින ආකාරය පිළිබඳව පෙර පුහුණු වැඩසටහනක්

British Way English Academy යෙහී ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරූ සිසුන් 100 දෙනෙකු ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා පෙනී සිටින ... Read More

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවක්

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ දක්ෂිණ බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය(නව බස් නැවතුම් පොළ සහ ... Read More

මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා සහතික පත් ප්‍රධාන උත්සවය

උතුරු මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීමෙන් වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා සහතික පත් ප්‍රධාන උත්සවය 2022 ජූනි ... Read More