උතුරු මැද පළාතේ ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවන මාර්ග සංවර්ධනය කළ යුතු අවස්ථාවන් සොයා බැලීම සඳහා ජයිකා ආයතනයේ නියෝජිතයින් වාණිජ මන්ඩලයට පැමිණේ

උතුරු මැද පළාතේ ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවන මාර්ග සංවර්ධනය කළ යුතු අවස්ථාවන් සොයා බැලීම සඳහා ජයිකා ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ... Read More

S4IG ව්‍යාපෘතිය පිළිබදව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීම Educating small and medium enterprises about the S4IG project

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය හා S4IG ආයතනය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් සුළු හා ... Read More