කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සදහා ව්‍යවසායකත්ව වැඩමුළුව

රඹෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සදහා ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2022 දෙසැම්බර් 9 වන දින ... Read More

ලෝක ව්‍යසායකත්ව සතියට සමගාමීව ව්‍යවසායකයින් පුහුණු වැඩමුළු 4 ක්

ලෝක ව්‍යසායකත්ව සතියට සමගාමීව උතුරු මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලය,US AlD you Lead ව්‍යාපෘතිය,SAFE Foundation දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය එකමුතුව සංවිධානය කරන ... Read More

ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසායක සම්මාන ප්‍රධාන උළෙල සහ ව්‍යාපාරික වර්ණ රාත්‍රිය 16 වන වරටත් නොවැම්බර් මස 24 වන දින ප.ව.6.30 ට සීදේවි උත්සව ශාලාවේදි

උතුරැ මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලය මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසායක සම්මාන ප්‍රධාන උළෙල සහ ව්‍යාපාරික වර්ණ රාත්‍රිය 16 ... Read More