දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායක සංසද රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

වසර දෙකකට පසු දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායක සංසදය 2022 07 18 දින සිට නැවත ආරම්භ කරන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් J.M.J.K ජයසුන්දර මහතා ... Read More

………………අපනයන කටයුතු දිරිමත් කිරීම සඳහා වූ එක්දින වැඩමුළුව……………….

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය(ITC) කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ අපනයනකරුවන්ට සහය වීමේ අරමුණින් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර දිරිමත් කිරීම ... Read More

උතුරු මැද පළාතේ ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවන මාර්ග සංවර්ධනය කළ යුතු අවස්ථාවන් සොයා බැලීම සඳහා ජයිකා ආයතනයේ නියෝජිතයින් වාණිජ මන්ඩලයට පැමිණේ

උතුරු මැද පළාතේ ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවන මාර්ග සංවර්ධනය කළ යුතු අවස්ථාවන් සොයා බැලීම සඳහා ජයිකා ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ... Read More

S4IG ව්‍යාපෘතිය පිළිබදව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීම Educating small and medium enterprises about the S4IG project

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය හා S4IG ආයතනය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් සුළු හා ... Read More