දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායක සංසද රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

වසර දෙකකට පසු දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායක සංසදය 2022 07 18 දින සිට නැවත ආරම්භ කරන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් J.M.J.K ජයසුන්දර මහතා ... Read More