හරිත සුව ගොවි වෙළදපළ සංගමයට අන්තර්ජාල වෙබ් පිටුවක්

අනුරාධපුර හරිත සුව ගොවි වෙළදපල සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට පහසු වන පරිදි අන්තර්ජාල වෙබ් පිටුවක් ... Read More

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන ප්‍රගතිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන ප්‍රගතිය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජේ එම් ජේ කේ ... Read More

අනුරාධපුර නගරයේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඇති අවස්ථාවන් සොයා බැලීම

අනුරාධපුර නගරයේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඇති අවස්ථාවන් සොයා බැලීම සඳහා සාකච්ඡාවක් අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ දී 2022 ... Read More

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා පෙනී සිටින ආකාරය පිළිබඳව පෙර පුහුණු වැඩසටහනක්

British Way English Academy යෙහී ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරූ සිසුන් 100 දෙනෙකු ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා පෙනී සිටින ... Read More