අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවක්

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ දක්ෂිණ බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය(නව බස් නැවතුම් පොළ සහ ... Read More

මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා සහතික පත් ප්‍රධාන උත්සවය

උතුරු මැද පළාත් වාණිජ මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීමෙන් වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා සහතික පත් ප්‍රධාන උත්සවය 2022 ජූනි ... Read More

වැව් ගම් පුබුදුව ගොවි සංවිධානයේ සාමාජිකාවන් සමග ඔවුන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම

වැව් ගම් පුබුදුව ගොවි සංවිධානයේ සාමාජිකාවන් සමග ඔවුන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර එහිදී ඔවුනට අනුරාධපුර නගරය තුළ ස්ථීර වෙළඳපලක් ... Read More

උතුරු මැද පළාතේ ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවන මාර්ග සංවර්ධනය කළ යුතු අවස්ථාවන් සොයා බැලීම

උතුරු මැද පළාතේ ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවන මාර්ග සංවර්ධනය කළ යුතු අවස්ථාවන් සොයා බැලීම සඳහා ජයිකා ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ... Read More